Van harte welkom op mijn site.


Ik ben specialist in RMS postzegels en bankbiljetten. Al meer dan 25 jaar ben ik bezig met het uitoefenen van mijn hobby. Ik ben geboren in Capelle a/d Ijssel maar heb mijn roots in Maluku.

Mijn verzameling bestaat alleen uit postzegels en bankbiljetten uit de provincie Maluku (Republik Maluku Selatan). Via mijn website wil ik dit graag delen en doorgeven aan de volgende generatie Molukkers en postzegelverzamelaars.

Maluku Collection staat bekend onder de naam koleksi Maluku Netherlands (facebook) en al mijn verzamelingen zijn beschermd door middel van een logo.

Bekendheid en erkenning heb ik verkregen door mijn collectie te promoten op de pasar malam en op het internet.

Uit ervaring is gebleken dat er een groot aantal bezoekers is, met name onder de jongeren, zowel die uit Nederland als uit de Molukken, dat grote belangstelling heeft getoond voor het fotoalbum dat ter beschikking is gesteld via mijn website.

Eindelijk is het voor hen mogelijk de geschiedenis van RMS door middel van beeldmateriaal te kunnen bewonderen, iets wat toen (en nu) nog onmogelijk is op de Molukken. De verzameling is een waardevol geschrift en een stuk geschiedenis dat goed bewaard moet blijven.

In verband met de 60-jarige onafhankelijkheidsviering van de RMS wil ik een catalogus uitbrengen, een stuk geschiedenis dat ik aan de volgende generatie wil doorgeven en ook voor de verzamelaars is dit een waardevol stuk.

Van de verzameling zijn twee catalogi gemaakt : Filatelie ( postzegels ) en Numismatiek (munt- en bankbiljetten). Deze zijn te bestellen via:

Info Maluku Collection info@maluku-collection.nl

In verband met de veiligheid op internet worden alle bestellingen via genoemd email adres verwerkt en alle gegevens zorgvuldig bewaard en niet aan derden doorgegeven.

Waiame Dok is een informatieboek over de opbouw van de Molukken. Daarin speelden mijn vader en oom Dick Louis een grote rol. Hun drijfveer was vooral liefde voor hun land, maar toch werd het door het eigen volk niet gewaardeerd en zij werden zelfs tegengewerkt. Misschien waren de Molukken er toen nog niet klaar voor. Mijn vader en oom Dick Louis waren dus de eerste pioniers. Het project is echter helaas niet geslaagd.

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken de heer H. Ramkema te bedanken voor het prettige contact dat wij veelvuldig hadden over onze wederzijdse interesse in de postzegels van de Republik Maluku Selatan.

De heer Mr.Dr.Hans.P.van Weeren voor zijn bron en mij daar toestemming gaf deze informatie te mogen gebruiken voor mijn RMS bankbiljetten catalogus.

Ook wil ik graag de heer Cees Ritsma bedanken voor het ter beschikking stellen van RMS bankbiljetten om die te gebruiken voor mijn catalogus.

Ik dank u voor uw bezoek aan mijn website. Ik hoop dat u met interesse naar mijn collectie gekeken heeft en er wellicht nuttige informatie uit heeft kunnen halen.

______________________________

Welcome to my site.


I am specialist in RMS stamps and banknotes. For over 25 years I've been practicing my hobby. I was born in Capelle a / d IJssel, but have my roots in Maluku.

My collection consists only of stamps and banknotes from the province of Maluku (Republik Maluku Selatan). Through my website I would be happy to share and pass on to the next generation Moluccans and stamp collectors.

Maluku Collection is known koleksi Maluku Netherlands (facebook) and all my collections are protected by a logo.

Fame and recognition I have obtained through my collection to promote the pasar malam and on the Internet.

Experience has shown that a large number of visitors, especially among the young, both from the Netherlands and the Moluccas, which has shown great interest for the album that was made available through my website.

Finally it is possible for them the history of RMS through imagery to admire, something then (and now) is still impossible in the Moluccas. The collection is a valuable document and a piece of history that well guarded.

In connection with the 60-year independence celebration of the RMS, I would like a catalog release, a piece of history that I will pass the next generation and also for collectors, this is a valuable piece.

From the collection are two catalogs made: Philately (stamps) and Numismatics (coins and banknotes). These can be ordered through:

Information Collection Maluku info@maluku-collection.nl

In connection with Internet security, all orders via e-mail address listed all data processed and stored carefully and not to third parties.

Waiame Dock is an information book about the structure of the Moluccas. It played my father and Uncle Dick Louis a major role. Their motive was especially love for their country, but it was not appreciated by their own people and they were even opposed. Perhaps the Moluccas there was not yet ready. My father and Uncle Dick Louis were the first pioneers. The project was unfortunately not successful.

Finally, I take this opportunity Mr. H. Ramkema thanks for the nice touch that we frequently talked about our mutual interest in the stamps of the Republik Maluku Selatan.

I would also like to thank Mr Cees Ritsma for the provision of RMS banknotes to use it for my catalog.

I would like to thank to Mr.Dr.Hans.P van Weeren for his source which he gave me the permission to used his source information for my cataloque of RMS banknotes.

Thank you for visiting my website. I hope you will look with interest to my collection and there may have been able to get useful information.

______________________________

Selamat Datang di situs saya.


Saya spesialis dalam perangko RMS dan uang kertas. Selama lebih dari 25 tahun saya sudah berlatih hobi saya. Saya lahir di Capelle a / d IJssel, tetapi memiliki akar saya di Maluku.

Koleksi saya hanya terdiri dari prangko dan uang kertas dari provinsi Maluku (Republik Maluku Selatan). Melalui website saya , saya akan senang untuk berbagi dan menyampaikan kepada orang Maluku generasi berikutnya dan kolektor perangko.

Maluku Koleksi dikenal koleksi Maluku Netherlands (facebook) dan semua koleksi saya dilindungi oleh logo.

Ketenaran dan pengakuan saya telah diperoleh melalui koleksi saya untuk mempromosikan Pasar Malam dan di Internet.

Pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah besar pengunjung, terutama di kalangan muda, baik dari Belanda dan Maluku, yang telah menunjukkan minat yang besar untuk album yang dibuat tersedia melalui website saya.

Akhirnya adalah mungkin bagi mereka sejarah RMS melalui citra untuk mengagumi, sesuatu maka (dan sekarang) masih mungkin di Maluku. Koleksi ini merupakan dokumen yang berharga dan sepotong sejarah yang dijaga dengan baik.

Sehubungan dengan perayaan kemerdekaan 60-tahun RMS, saya ingin siaran katalog, sepotong sejarah bahwa saya akan melewati generasi berikutnya dan juga untuk kolektor, ini adalah bagian yang berharga.

Dari koleksi dua katalog dibuat: Filateli (perangko) dan pengumpulan mata uang (koin dan uang kertas). Ini dapat dipesan melalui:

Pengumpulan Maluku info@maluku-collection.nl

Sehubungan dengan keamanan Internet, semua pesanan melalui e-mail alamat yang tercantum semua data diproses dan disimpan dengan hati-hati dan tidak kepada pihak ketiga.

Dock Waiame adalah buku informasi tentang struktur Maluku. Ini dimainkan ayah dan Paman Dick Louis peran utama. Motif mereka terutama cinta untuk negara mereka, tetapi tidak dihargai oleh orang-orang mereka sendiri dan mereka bahkan menentang. Mungkin ada Maluku belum siap. Ayah dan Paman Dick Louis adalah pelopor pertama. Proyek ini sayangnya tidak berhasil.

Akhirnya, saya mengambil kesempatan ini Bapak H. Ramkema terima kasih atas sentuhan yang bagus bahwa kita sering berbicara tentang kepentingan bersama kami dalam prangko dari Republik Maluku Selatan.

Terima kasih juga untuk Bpk Mr.Dr.Hans.P van Weeren untuk sumber informasi yang mana saya di beri ijin untuk buku katalog uang kertas RMS saya.

Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Cees Ritsma untuk penyediaan RMS uang kertas menggunakannya untuk katalog saya.

Terima kasih telah mengunjungi website saya. Saya harap Anda akan melihat dengan bunga ke koleksi saya dan mungkin ada bisa mendapatkan informasi berguna.

______________________________