HET BANKPAPIER VAN DE REPUBLIK DER ZUID MOLUKKEN

Bron : Hans P. van Weeren

Op 25 april 1950 verklaarden de Zuid Molukken zich als Republik Maluku Selatan ( Republiek der Zuid Molukken) onafhankelijk van de op 27 december 1949 tot stand gekomen Republiek van de Verenigde Staten van IndonesiŽ ( Republik Indonesia Serikat, de R.I.S). Op 11 maart 1947 was het gebied van de Zuid Molukken toegetreden tot de deelstaat Oost-IndonesiŽ (Negara Indonesia Timur).

Op 17 augustus 1945 was door Soekarno en Mohammed de Republiek IndonesiŽ uitgeroepen, vlak na de Japanse capitulatie aan de geallieerden op 15 augustus 1945. Het lukte de republikeinen onder Soekarno niet het gezag in het gehele (voormalige) Nederlands-IndiŽ over te nemen en in de periode 1945-1949 lagen veel gebieden in IndonesiŽ afwiselend in het gezagsbereik van de Nederlanders en dat van de republikeinen.

Om de invloed van de Republik Indonesia(door de Nederlanders vaak de ďrepubliek van DjokjaĒgenoemd, nar de hoofdstad Yokyakarta; feitelijksoevereiniteit werd uitgeoefend op Java en Sumatra, afgezien van de meeste grote steden) te beperken werden er in de jaren 1946 en volgende, deelstatengesticht. De belangrijkste deelstaten bij de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 waren de als deelstaat in de R.I.S. opgenomen Republik Indonesia, de deelstaat Zuid-Sumatra, de deelstaat West-Borneo en de genoemde op 24 december 1946 te Denpasar op Bali opgerichte deelstaat Oost-IndonesiŽ.

Bankbiljettenverzamelaars hebben meestal wel eens de door de republikeinen op Sumatra en Java uitgegeven, vaak primitief gedrukte, locale noodbiljetten gezien, die allemaal zijn uigegeven op gezag van functionarissen van de Republik Indonesia (zie voor een overgens voor verbetering vatbaaroverzicht Albert Pick, standard Catalog of the Wolrd Paper Money, Volume One, 6th edition (1990) pp.558-603).

De onder Nederlandse leiding tot stand gekomen deelstaten hebben geen eigen geld uitgegeven.

De R.I.S. heeft gedurende het kortstondig bestaan twee bankbiljetten uitgegeven (zie Albert Pick, standard Catalog of the Wolrd Paper Money, Volume two, 6th Edition (1990) p.619, P.36 en 37).

Begin 1950 begon de regering van de Republik Indonesia met het ontmantelen van de deelstaten die werden gezien als een erfenis uit het kolonie verleden en ontstond er een eenheidsstaat, de Republik Indonesia. Behalve in de Oostindonesische deelstaat verliep de omvormingvan federatie naar eenheidsstaat soepel, de (toch voornamelijk Nederlandse) federale constructie had ook buiten Java en Sumatra weinig weerklank gevonden.

De leiders van de R.M.S. ontleenden aan het feit dat de deelstaat Oost-IndonesiŽ, waarbij de Zuid Molukken zich vrijwillig hadden aangesloten , onder (ook militaire) druk vanuit de Republik Indonesia werd opgeheven het recht om zich onafhankelijk te verklaren.

Dat gebeurde zoals gezegd op 25 april 1950, de volgende dag werd er een voorlopige regering gevormd. In die regering functioneerden als president J.H.Manuhutu en A.Wairisal als minister-president. Deze beide hadden de onafhankelijkheidsverklaring getekend. De latere president van de Republik Maluku Selatan in ballingschap (in Nederland), ir.J.A.Manusama. was minister van onderwijs. Minister van financiŽn was J.B.Pattiradjawane.

Het Indonesische leger nam de zaak serius en zette ervaren officieren in tegen de R.M.S., het aanvalsleger beschikte over zware wapens, waaronder tanks en vliegtuigen.

Op 28 september 1950 werd de aanval tegen de opstandige republik ingezet en ondanks heftig verzet door de vaak licht bewapende Ambonezen viel op 4 november 1950 het fort Ambon, Fort Victoria. Een deel van het leger van de R.M.S. en van de regering week uit naar het eiland Ceram. Ir.Manusama werd minister van defensie, G.G.H. Apituley minister van financiŽn. De guerilla op Ceram, hoevel zeer verzwakt, laait zo nu en dan nog steeds op. Veel Zuid Molukkers hebben in Nederland een als tijdelijk bedoeld onderdak gevonden.

In Nederland hebben veelal jonge Zuid Molukkers aandacht gevraagd voor hun zaak door gewelddaden als het kapen van treinen en acties tegen Indonesische diplomatieke vertegenwoordigen in Nederland.

In de tweede helft van 1950 en mogelijk later op eilanden als Ceram en Saparua (bezet op 14 maart 1951) oefende de R.M.S. feitelijk gezag uit. Er zij, naast veel materiaal alleen voor filatelisten gedrukt,echt gebruikte R.M.S. postzegeks (opdrukken) bekend.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thans bekende R.M.S.-opdrukken op bankpapier. In Pick, Vol. One, p. 606, is slecht een indicatie gegeven. Daar is ook vermeld dat de regeringvan de R.M.S. in ballingschap sommige uitgiften niet erkent. Dit is ontleend aan correspodentie waarin ir.Manusama opmerkt de betreffende uitgaven niet te kennen. Dit betekent niet dat locale R.M.S autoriteiten geen toestemming zouden kunnen hebben gegeven voor deze uitgiften.

Wat de waardebepaling van deze opdrukken betreft is het verstandiger rekening mee te houden dat van de meeste opdrukken relatief veel exemplaren op de markt zijn.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


PAPER OF THE BANK OF THE REPUBLIK SOUTH MOLUCCAS

Source: Hans P. van Weeren

On April 25, 1950 declared themselves as the South Moluccas Republik Maluku Selatan (Republic of South Moluccas) independent on 27 December 1949 established the United States of Republic of Indonesia (Republik Indonesia Serikat, RIS). On March 11, 1947, the area of the South Moluccas joined the Land East Indonesia (Negara Indonesia Timur).

On August 17, 1945 was by Sukarno and Muhammad proclaimed the Republic of Indonesia, just after the Japanese surrender to the Allies on August 15, 1945. Republicans managed under Sukarno no authority in the entire (former) Dutch East Indies to take over the period 1945-1949 were many areas in Indonesia afwiselend within the scope of authority of the Dutch and the Republicans.

The influence of the Republic of Indonesia (the Dutch often called the "republic of Yogya ', and fool the capital Yokyakarta; actual sovereignty was exerted on Java and Sumatra, apart from most major cities) limit were in the year 1946 and subsequent , states founded. The key states in the transfer of sovereignty in December 1949, the Land and the RIS recognized Republic of Indonesia, the South Sumatra Province, the state of West Borneo, said on December 24, 1946 in Denpasar state established eastern Indonesia.

Banknotes Collectors tend to be the by Republicans in Sumatra and Java published, often primitive printed, local emergency notes seen, all of which are published on the authority of officers of the Republic of Indonesia (see for an on gens improved overview Albert Pick, Standard Catalog of the wolrd Paper Money, Volume One, 6th edition (1990) pp.558-603).

Under Dutch leadership established states have not spent their own money.

The R.I.S. during the short life has two banknotes issued (see Albert Pick, Standard Catalog of the wolrd Paper Money, Volume Two, 6th Edition (1990) p.619, P.36 and 37).

Early 1950 the government began the Republic of Indonesia to dismantle the states that were seen as a legacy of the colony past and there was a unitary state, the Republic of Indonesia. Except in the eastern Indonesian state did the omvormingvan federation to unitary state flexibility, the (still mainly Dutch) federal construction outside Java and Sumatra had little response.

The leaders of the R.M.S. derived from the fact that the Land of East Indonesia, the South Moluccas had joined voluntarily, under (including military) pressure from the Republic of Indonesia was lifted the right to declare independence.

This happened as I said on April 25 1950, the next day a provisional government was formed. In that government functioned as president and A. JHManuhutu Wairisal as Prime Minister. These two had the Declaration of Independence was signed. Later president of the Republik Maluku Selatan in exile (the Netherlands), ir.JAManusama. was minister of education. Finance Minister was JBPattiradjawane.

The Indonesian army took over the business serius and put experienced officers on the RMS, the assault forces had heavy weapons, including tanks and aircraft.

On September 28, 1950 was the attack against the rebellious republic deployed and despite fierce opposition by the lightly armed Ambonese often fell on November 4, 1950 Fort Ambon, Fort Victoria. Part of the army of the R.M.S. and the government fled to the island of Ceram. Ir.Manusama became defense minister, G.G.H. Apituley finance minister. The guerrillas in Ceram, how much weakened, erupts occasionally still. Many South Moluccans in the Netherlands found one to be temporary shelter.

In the Netherlands, mostly young South Moluccan attention to their cause through violence and the hijacking of trains and actions against Indonesian diplomatic representation in the Netherlands.

In the second half of 1950 and possibly later on islands such as Ceram and Saparua (occupied on March 14, 1951) was an RMS actual authority. There, in addition to many printed materials only for philatelists, but used RMS stamps (prints) are known.

Below is an overview of the currently known RMS printing of bank paper. In Pick, Vol. One p. 606 is a bad indication. There has also been reported that the regeringvan R.M.S. in exile, some issues can not recognize. It alleges that correspodentie ir.Manusama points on the expenditure not to know. This does not mean that local authorities RMS might not have given permission for these issues.

Regarding the valuation of these prints are concerned, it is wiser to take into account that most of the relatively large prints copies on the market.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


KERTAS DARI BANK REPUBLIK MALUKU SELATAN

Sumber: Hans P. van Weeren

Pada April 25, 1950 menyatakan diri sebagai Republik Maluku Selatan Maluku Selatan (Republik Maluku Selatan) independen tanggal 27 Desember 1949 didirikan Amerika Serikat Republik Indonesia (Republik Indonesia Serikat, RIS). Pada tanggal 11 Maret 1947, wilayah Maluku Selatan bergabung dengan Tanah Timur Indonesia (Negara Indonesia Timur).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad memproklamasikan Republik Indonesia, sesaat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Republiken dikelola oleh Soekarno tidak memiliki otoritas di (mantan) seluruh Timur Hindia Belanda untuk mengambil alih periode 1945-1949 itu banyak wilayah di Indonesia afwiselend dalam lingkup kewenangan Belanda dan Republik.

Pengaruh Republik Indonesia (Belanda sering disebut republik "Yogya ', dan bodoh modal Yokyakarta; kedaulatan yang sebenarnya yang diberikan di Jawa dan Sumatera, selain dari kota besar) membatasi berada di tahun 1946 dan selanjutnya , negara didirikan. Kunci menyatakan dalam penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949, Tanah dan RIS Diakui Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan, negara Kalimantan Barat, mengatakan pada tanggal 24 Desember 1946 di Denpasar mendirikan negara Indonesia timur.

Uang Kertas Kolektor cenderung dengan Republik di Sumatera dan Jawa diterbitkan, sering primitif dicetak, darurat lokal catatan terlihat, yang semuanya diterbitkan pada kewenangan pejabat Republik Indonesia (lihat atas gens ditingkatkan tinjauan Albert Pick, Standar Katalog dari wolrd Kertas Uang, Volume One, 6th edition (1990) pp.558-603).

Di bawah kepemimpinan negara Belanda didirikan tidak menghabiskan uang mereka sendiri.

The R.I.S. selama hidup yang pendek memiliki dua uang kertas yang diterbitkan (lihat Albert Pick, Standar Katalog dari Uang Kertas wolrd, Volume Dua, 6th Edition (1990) p.619, hal.36 dan 37).

Awal 1950 pemerintah mulai Republik Indonesia untuk membongkar negara-negara yang dipandang sebagai warisan masa lalu koloni dan ada Negara Kesatuan, Republik Indonesia. Kecuali di negara Indonesia timur melakukan federasi omvormingvan untuk fleksibilitas negara kesatuan, konstruksi (masih terutama Belanda) federal di luar Jawa dan Sumatra dengan respon kecil.

Para pemimpin dari R.M.S. berasal dari fakta bahwa Tanah Indonesia Timur, Maluku Selatan bergabung secara sukarela, di bawah (termasuk militer) tekanan dari Republik Indonesia diangkat hak untuk menyatakan kemerdekaan.

ini terjadi seperti yang saya katakan pada tanggal 25 April 1950, hari berikutnya sebuah pemerintahan sementara dibentuk. Dalam pemerintah yang berfungsi sebagai presiden dan A. Wairisal JHManuhutu sebagai Perdana Menteri. Kedua memiliki Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani. Kemudian presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan (Belanda), ir.JAManusama. adalah menteri pendidikan. Menteri Keuangan adalah JBPattiradjawane.

Tentara Indonesia mengambil alih Serius bisnis dan menempatkan petugas yang berpengalaman di RMS, pasukan serangan memiliki senjata berat, termasuk tank dan pesawat.

Pada tanggal 28 September 1950 serangan terhadap pemberontak republik dikerahkan dan meskipun perlawanan sengit oleh Ambon bersenjata ringan sering jatuh pada November 4, 1950 Fort Ambon, Fort Victoria. Bagian dari tentara R.M.S. dan pemerintah melarikan diri ke pulau Seram. Ir.Manusama menjadi menteri pertahanan, G.G.H. Apituley menteri keuangan. Gerilyawan di Seram, berapa banyak melemah, meletus sesekali masih. Banyak Maluku Selatan di Belanda menemukan satu untuk menjadi tempat penampungan sementara.

Di Belanda, kebanyakan anak Maluku Selatan perhatian untuk menyebabkan mereka melalui kekerasan dan pembajakan kereta api dan tindakan terhadap perwakilan diplomatik Indonesia di Belanda.

Dalam paruh kedua tahun 1950 dan mungkin di kemudian hari seperti pulau Seram dan Saparua (diduduki pada tanggal 14 Maret 1951) adalah seorang RMS sebenarnya otoritas. Di sana, di samping bahan-bahan cetak banyak hanya untuk filatelis, tetapi RMS yang digunakan prangko (cetak) dikenal.

Berikut ini adalah gambaran dari pencetakan RMS saat ini dikenal kertas bank. Dalam Pick, Vol. Satu hal 606 adalah indikasi yang buruk. Ada juga telah melaporkan bahwa regeringvan R.M.S. di pengasingan, beberapa masalah tidak dapat mengenali. Ia menuduh bahwa poin ir.Manusama correspodentie pada pengeluaran tidak tahu. Ini tidak berarti bahwa otoritas lokal RMS mungkin tidak memberikan izin untuk masalah ini.

Mengenai penilaian dari cetakan yang bersangkutan, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan bahwa sebagian besar relatif besar mencetak salinan di pasar.